Wiki

Ai đế

Ai Đế (chữ Hán: 哀帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách


 • Tây Hán Ai Đế, gọi tắt theo thụy hiệu gốc là Hiếu Ai Đế
 • Thành Hán Ai Đế Lý Ban (có thụy hiệu khác là Lệ Thái Tử)
 • Đại Ai Đế Thác Bạt Thủy Sinh (truy tôn)
 • Đông Tấn Ai Đế Tư Mã Phi
 • Sở Cung Ai Đế Cao Nghiễm (truy tôn, trước đó gọi là Đông Bình Cung Ai Vương hoặc Lang Nha Cung Ai Vương thời Bắc Tề)
 • Đường Ai Đế Lý Chúc
 • Bột Hải Ai Đế Đại Nhân Soạn (truy tôn, có thụy hiệu truy tôn khác là Tương Đế, thụy hiệu thực tế là Ai Vương hoặc Tương Vương)

xem thêm


 • Hiếu Ai Đế
 • Thiếu Đế
 • Mẫn Đế
 • Thương Đế
 • Hoài Đế
 • Ai Vương
 • Ai Công
 • Ai Hầu

Đây là trang định hướng liệt kê các bài hay chủ đề về những người có cùng tên gọi. Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn cần quay lại bài đó để sửa lại liên kết đến đúng trang cần thiết.

—end—

Back to top button