Wiki

Biểu quyết

Biểu quyết là biểu thị sự đồng tình hay không đồng tình của cá nhân hay tập thể lúc quyết định một vấn đề nào đó bằng cách bỏ phiếu kín hoặc giơ tay hoặc bằng phương tiện điện tử. Những vấn đề trong một tổ chức, tập thể nếu không có sự đồng thuận giữa các thành viên thì biểu quyết là phương pháp có hiệu quả.

Quyền biểu quyết


Trong một xã hội dân chủ, quyền biểu quyết được sử dụng rất rộng rãi. Quyền biểu quyết chính là phương thức thể hiện ý chí chính trị của một cá nhân đối với những quyết định mang tính tập thể.

Xem thêm


  • Bầu cử

Chú thích


Liên kết ngoài


  • Quốc hội biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII

—end—

Back to top button