Wiki

Bọ nẹt (định hướng)

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Bọ nẹt.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

Bọ nẹt trong tiếng Việt có thể liên quan:

Động vật
 • Sâu bướm thường có màu xanh chứa các lông độc, của một số loài thuộc họ Bọ nẹt (Limacodidae, đồng nghĩa Eucleidae), các chi hay gặp ở Việt Nam như Altha, Cania, Chalcocelis, Orthocraspeda, Parasa, Setora, Thosea. Các loài thường gặp có:
  • Bọ nẹt lúa (Parasa bicolor)
  • Bọ nẹt chè (Cania bilinea)
  • Bọ nẹt xanh (Parasa consocia)
  • Bọ nẹt xoài mận (Parasa pseudorepanda)
  • Bọ nẹt dong riềng (Thosea obliquistriga)
  • Bọ nẹt chuối (Thosea sinensis)
Thực vật
 • Cnesmone javanica: bọ nẹt, hồ ly Java.
 • Alchornea rugosa: bọ nẹt, đom đóm, sói dại.
 • Clerodendrum cyrtophyllum: bọ nẹt, bọ mẩy.

—end—

Back to top button