Wiki

Dân chủ xã hội


Hoa hồng đỏ, biểu trưng của phong trào dân chủ xã hội.

Dân chủ xã hội là một triết lý chính trị, xã hội và tư tưởng kinh tế, một trường phái chủ nghĩa xã hội, hỗ trợ chính trị và dân chủ kinh tế. Là một chế độ chính trị, dân chủ xã hội được các học giả mô tả là ủng hộ sự can thiệp hóa kinh tế và can thiệp hóa xã hội để thúc đẩy công bằng xã hội bên trong khuôn khổ một nền chính trị dân chủ tự do và kinh tế hỗn hợp theo định hướng chủ nghĩa tư bản.

Các hệ thống quy tắc được sử dụng để thực hiện điều này liên quan đến một cam kết với nền dân chủ tham dự và đại nghị, các phép đo dành cho tái phân phối thu nhập, kinh tế pháp lý trong điều khoản lợi ích chung và phúc lợi xã hội. Do các đảng dân chủ xã hội nắm quyền lâu dài trong thời kỳ đồng thuận hậu chiến tranh và ảnh hưởng của các đảng này đối với chính sách kinh tế xã hội ở Bắc và Tây Âu, dân chủ xã hội đã trở nên gắn liền với kinh tế học Keynes, mô hình Bắc Âu, và mô hình chủ nghĩa tự do xã hội và các nhà nước phúc lợi trong giới chính trị cuối thế kỷ 20. Nó được mô tả là hình thức phổ biến nhất của chủ nghĩa xã hội phương Tây hiện đại cũng như phe cánh cải cách của chủ nghĩa xã hội dân chủ.

Tham khảo


Liên kết ngoài


  • “Papers on the Future of Social Democracy in Canada”. McGill Institute for the Study of Canada. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 4 năm 2006.

  • Shaw, Martin (1999). “Social democracy in the unfinished global revolution”. University of Sussex.

—end—

Back to top button