Wiki

Dãy Fibonacci

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Công thức truy hồi của dãy Fibonacci là:
F
(
n
)
:=

{
1

,

 
 


khi 


n
=
1

;
 
 
1
,


khi 


n
=
2
;
 
 

F
(
n

1
)
+
F
(
n

2
)

khi 


n
>
2.
{displaystyle F(n):=left{{begin{matrix}1,,qquad qquad qquad quad , ,&&{mbox{khi }}n=1,; \1,qquad qquad qquad qquad ,&&{mbox{khi }}n=2; ,\F(n-1)+F(n-2)&&{mbox{khi }}n>2.end{matrix}}right.}


Leonardo Fibonacci (1175 – 1250)

Dãy số Fibonacci được Fibonacci, một nhà toán học người Ý, công bố vào năm 1202 trong cuốn sách Liber Abacci – Sách về toán đồ qua 2 bài toán: Bài toán con thỏ và bài toán số các “cụ tổ” của một ong đực.

Henry Dudeney (1857 – 1930) (là một nhà văn và nhà toán học người Anh) nghiên cứu ở bò sữa, cũng đạt kết quả tương tự.

Thế kỉ XIX, nhà toán học Edouard Lucas xuất bản một bộ sách bốn tập với chủ đề toán học giải trí, ông đã dùng tên Fibonacci để gọi dãy số kết quả của bài toán từ cuốn Liber Abaci – bài toán đã sinh ra dãy Fibonacci.

Những bài toán mở đầu


2 bài toán sau đây được trích từ sách Liber Abacci do Fibonacci viết vào năm 1202. Đây là những bài toán mẫu mực dẫn đến khảo sát dãy số Fibonacci.

Bài toán số con thỏ

“Một đôi thỏ (gồm một thỏ đực và một thỏ cái) cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con (cũng gồm một thỏ đực và thỏ cái); một đôi thỏ con, khi tròn 2 tháng tuổi, sau mỗi tháng đẻ ra một đôi thỏ con, và quá trình sinh nở cứ thế tiếp diễn. Hỏi sau n tháng có bao nhiêu đôi thỏ, nếu đầu năm (tháng Giêng) có một đôi thỏ sơ sinh

Dãy Fibonacci

Trong hình vẽ trên, ta quy ước:

 • Cặp thỏ nâu là cặp thỏ có độ tuổi 1 tháng.
 • Cặp thỏ được đánh dấu (màu đỏ và màu xanh) là cặp thỏ có khả năng sinh sản.

Nhìn vào hình vẽ trên ta nhận thấy:

 • Tháng Giêng và tháng Hai: Chỉ có 1 đôi thỏ.
 • Tháng Ba: đôi thỏ này sẽ đẻ ra một đôi thỏ con, do đó trong tháng này có 2 đôi thỏ.
 • Tháng Tư: chỉ có đôi thỏ ban đầu sinh con nên đến thời điểm này có 3 đôi thỏ.
 • Tháng Năm: có hai đôi thỏ (đôi thỏ đầu và đôi thỏ được sinh ra ở tháng Ba) cùng sinh con nên ở tháng này có 2 + 3 = 5 đôi thỏ.
 • Tháng Sáu: có ba đôi thỏ (2 đôi thỏ đầu và đôi thỏ được sinh ra ở tháng Tư) cùng sinh con ở thời điểm này nên đến đây có 3 + 5 = 8 đôi thỏ.

Khái quát, nếu n là số tự nhiên khác 0, gọi f(n) là số đôi thỏ có ở tháng thứ n, ta có:

 • Với n = 1 ta được f(1) = 1.
 • Với n = 2 ta được f(2) = 1.
 • Với n = 3 ta được f(3) = 2.

Do đó với n > 2 ta được: f(n) = f(n-1) + f(n-2).

Điều đó có thể được giải thích như sau: Các đôi thỏ sinh ra ở tháng n -1 không thể sinh con ở tháng thứ n, và ở tháng này đôi thỏ tháng thứ n – 2 sinh ra một đôi thỏ con nên số đôi thỏ được sinh ra ở tháng thứ n chính là giá trị của f(n – 2).

Số các “cụ tổ” của một con ong đực

Fibonacci đã mô tả dãy các tổ tiên của một con ong đực như sau:
(Loài ong có thể thụ tinh đơn tính hoặc lưỡng tính).
Giả sử rằng:

 • Nếu một trứng ong thụ tinh bởi chính con ong cái nó nở thành một con ong đực
 • Tuy nhiên, nếu một trứng thụ tinh bởi một ong đực nó nở thành một con ong cái.
 • Như vậy một con ong đực sẽ luôn có một mẹ, và một con ong cái sẽ có cả bố và mẹ.

Dãy Fibonacci
Số cụ tổ của một con ong đực

Ta bắt đầu tính số các con ong tổ tiên của một con ong đực. Xét một con ong đực ở thế hệ thứ n. Nhìn vào hình trên ta thấy:

 • Trước một đời, thế hệ n-1: Con ong đực chỉ có một mẹ (1 ong cái).
 • Trước hai đời, thế hệ n-2: Con ong cái đời n-1 có 2 bố mẹ, một ong bố (đực) và một ong mẹ (cái)(2 con ong: 1 đực+ một cái)).
 • Trước ba đời, thế hệ n-3: Con ong cái thế hệ n-2 lại có hai bố mẹ, một ong bố (đực) và một ong mẹ (cái), và con đực thế hệ n-2 có một mẹ (3 con ong: 1 ong đực + 2 ong cái)
 • Trước bốn đời, thế hệ n-4: Hai con cái, mỗi con có 2 cha, mẹ và mỗi con đực có một mẹ (5 con ong: 2 ong đực 3 ong cái)

Tiếp tục quá trình này ta sẽ có một dãy số Fibonacci.

Kết luận

Như vậy, công việc giải quyết hai bài toán trên của Fibonacci dẫn tới việc khảo sát dãy số f(n) xác định:

 • f(0)= 0.
 • f(1)= 1.
 • f(2)= 1.
 • f(n)= f(n-1) +f(n-2) với n > 2.

Đó là dãy Fibonacci và các số hạng trong dãy được gọi là các số Fibonacci.

Các phần tử đầu tiên của dãy


n F(n) n F(n) n F(n)
0 0 1 1 2 1
3 2 4 3 5 5
6 8 7 13 8 21
9 34 10 55 11 89
12 144 13 233 14 377
15 610 16 987 17 1.597
18 2.584 19 4.181 20 6.765
21 10.946 22 17.711 23 28.657
24 46.368 25 75.025 26 121.393
27 196.418 28 317.811 29 514.229
30 832.040 31 1.346.269 32 2.178.309
33 3.524.578 34 5.702.887 35 9.227.465
36 14.930.352 37 24.157.817 38 39.088.169

Người ta chứng minh được rằng công thức tổng quát cho dãy Fibonacci là:

F

n


=


1

5
[(

1
+


52

)n

(

152

)n]{displaystyle F_{n}={frac {1}{sqrt {5}}}left[{Big (}{frac {1+{sqrt {5}}}{2}}{Big )}^{n}-{Big (}{frac {1-{sqrt {5}}}{2}}{Big )}^{n}right]}

Dãy Fibonacci A000073:

0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, 274, 504, 927, 1705, 3136, 5768, 10609, 19513, 35890, 66012, …

Giá trị của hằng số tribonacci là tỷ số (tỷ lệ mà các số tribonacci liền kề có xu hướng). Nó là nghiệm của đa thức x3x2x − 1, xấp xỉ 1.83929, và cũng thoả mãn phương trình x + x−3 = 2. Nó có vai trò quan trọng khi nghiên cứu khối snub.

Các số tribonacci cũng được cho bởi
T
(
n
)
=

[

3

b
(1
3(


a

+


+

a
+
1

)


)


n
b

22
b
+
4
]{displaystyle T(n)=left[3,b{frac {left({frac {1}{3}}left(a_{+}+a_{-}+1right)right)^{n}}{b^{2}-2b+4}}right]}

Dãy Fibonacci

Các số Fibonacci cũng xuất hiện trong các bông hoa hướng dương. Những nụ nhỏ sẽ kết thành hạt ở đầu bông hoa hướng dương được xếp thành hai tập các đường xoắn ốc: một tập cuộn theo chiều kim đồng hồ, còn tập kia cuộn ngược theo chiều kim đồng hồ. Số các đường xoắn ốc hướng thuận chiều kim đồng hồ thường là 34 còn ngược chiều kim đồng hồ là 55. Đôi khi các số này là 55 và 89, và thậm chí là 89 và 144. Tất cả các số này đều là các số Fibonacci kết tiếp nhau (tỷ số của chúng tiến tới tỷ số vàng).

Dãy Fibonacci

Các số Fibonacci xuất hiện trong những bông hoa. Hầu hết các bông hoa có số cánh hoa là một trong các số: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 hoặc 89. Hoa loa kèn có 3 cánh, hoa mao lương vàng có 5 cánh, hoa phi yến thường có 8 cánh, hoa cúc vạn thọ có 13 cánh, hoa cúc tây có 21 cánh, hoa cúc thường có 34, hoặc 55 hoặc 89 cánh.

Nếu quan sát các ‘mắt’ trên vỏ của một trái thơm già, bạn có thể may mắn tìm thấy được số mắt trên 2 đường vòng cung chéo trên vỏ trái thơm là 2 số Fibonacci nào đó, thí dụ 13 và 21.

Xem thêm


 • Số đối-Fibonacci
 • Số dẻo
 • Số Padovan
 • Số Perrin

Chú thích


Tham khảo


 • Donald Knuth, The Art of Computer Programming, third edition (1997)

Liên kết ngoài


 • Hrant Arakelian, Mathematics and History of the Golden Section. Logos (2014), 404 p. ISBN 978-5-98704-663-0, (rus.) 

Tiếng Anh

 • Alexey Stakhov, Museum of Harmony and Golden Section Lưu trữ 2019-04-05 tại Wayback Machine, (undated, 2005 or earlier).
 • Subhash Kak, The Golden Mean and the Physics of Aesthetics, Archive of Physics, (2004).
 • Ron Knott, The Golden Section: Phi, (2005).
 • Ron Knott, Representations of Integers using Fibonacci numbers Lưu trữ 2007-10-30 tại Wayback Machine, (2004).
 • Bob Johnson, Fibonacci resources, (2004)
 • Donald E. Simanek, Fibonacci Flim-Flam, (undated, 2005 or earlier).
 • Rachel Hall, Hemachandra’s application to Sanskrit poetry Lưu trữ 2012-07-16 tại Wayback Machine, (undated; 2005 or earlier).
 • Alex Vinokur, Computing Fibonacci numbers on a Turing Machine Lưu trữ 2005-02-06 tại Wayback Machine, (2003).
 • (no author given), Fibonacci Numbers Information Lưu trữ 2005-08-29 tại Wayback Machine, (undated, 2005 or earlier).
 • Wikisource, Table of first 1000 Fibonacci numbers, (2005).
 • Fibonacci Numbers and the Golden Section Lưu trữ 2007-02-07 tại Wayback Machine – Ron Knott’s Surrey University multimedia web site on the Fibonacci numbers, the Golden section and the Golden string.
 • The Fibonacci Association Lưu trữ 2005-10-01 tại Wayback Machine incorporated in 1963, focuses on Fibonacci numbers and related mathematics, emphasizing new results, research proposals, challenging problems, and new proofs of old ideas.
 • Dawson Merrill’s Fib-Phi link page.
 • Fibonacci primes

—end—

Back to top button