Wiki

Hình đới cầu


Hình đới cầu hay cầu phân.

Trong hình học không gian, hình đới cầu, khối đới cầu hay, cầu đài, cầu phân (spherical segment), là một phần của khối cầu đặc, xác định bằng cách cắt khối cầu bởi hai mặt phẳng song song. Phần bề mặt cong của nó gọi là mặt đới cầu.

Thể tích của hình đới cầu bằng:
 • V
  =  π
  h

  6


  (
  3

  a

  1


  2


  +
  3

  a

  2


  2


  +

  h

  2


  )


  {displaystyle V={frac {pi h}{6}}(3a_{1}^{2}+3a_{2}^{2}+h^{2})}

  Cổng thông tin Toán học

 • Cổng thông tin Hình học
 • Hình chỏm cầu (spherical cap)
 • Hình quạt cầu (spherical sector)
 • Hình chêm cầu (spherical wedge)
 • Hình vòng đai cầu trụ (hình giới hạn bởi hình cầu và hình trụ), (spherical ring)

Thư mục


 • Kern, William F.; Bland, James R. (1938). Solid Mensuration with Proofs. tr. 95–97.

 • I. Bronstein u.a.: Taschenbuch der Mathematik. Harri Deutsch, Frankfurt 2001, ISBN 3-8171-2005-2.
 • Kleine Enzyklopädie Mathematik, Harri Deutsch-Verlag, 1977, S. 215.
 • L. Kusch u.a.: Mathematik, Teil 4 Integralrechnung. Cornelsen, Berlin 2000, ISBN 3-464-41304-7.

Tham khảo


Liên kết ngoài


 • Weisstein, Eric W., “Spherical Segment” từ MathWorld.
 • Weisstein, Eric W., “Spherical zone” từ MathWorld.
 • Summary of spherical formulas.

—end—

Back to top button