Wiki

Luật học

Luật Học là một thuật ngữ để chỉ chung các ngành khoa học nghiên cứu về pháp luật. Một thuật ngữ có nghĩa tương đương với thuật ngữ này là khoa học pháp lý.

Tuy nhiên, Luật học được hiểu rộng hơn so với Khoa học pháp lý, bao gồm cả các hoạt động học tập trong nhà trường hay các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về pháp luật.

Ở cấp độ khái quát chung nhất, Luật học bao gồm tất cả các hoạt động nghiên cứu, học tập về pháp luật trong mọi chuyên ngành: luật kinh tế, luật dân sự, luật hình sự, luật lao động, luật so sánh…v…v..

Tham khảo


Liên kết ngoài


No portals specified: please specify at least one portal

Wikibooks Wikiversity có thông tin Anh ngữ về:
School of Law

  • Diễn đàn pháp luật Việt Nam – Tư vấn pháp luật – các vấn đề luật học Lưu trữ 2016-10-25 tại Wayback Machine
  • Diễn đàn luật học, cafeluat.com – Diễn đàn nghiên cứu học tập luật của sinh viên ngành luật văn bằng 1, hay văn bằng 2 Lưu trữ 2016-10-18 tại Wayback Machine

—end—

Back to top button