Wiki

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên, giáo viên năm 2020

Là đảng viên, các thầy cô giáo cũng có những ưu khuyết điểm trong suốt một năm công tác. Và dịp cuối năm chính là dịp để các thầy cô là đảng viên viết bản kiểm điểm. Nhìn nhận lại một năm đã trôi qua của mình đã thực hiện được gì và chưa thực hiện được gì. Đồng thời đưa ra hướng khắc phục cũng như kế hoạch hoạt động cho năm sau tốt hơn.

Nội dung cụ thể của Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên, giáo viên năm 2020 được đăng tải dưới đây, mời các thầy cô lưu lại tham khảo và sử dụng ngay khi cần thiết. 

Những yêu cầu về bản kiểm điểm đảng viên, giáo viên 2020

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên, giáo viên năm 2020 là một trong những mẫu bản tự kiểm điểm dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức thường được sử dụng vào dịp cuối năm để tự nhận xét và xếp loại về quá trình công tác, rèn luyện của bản thân. Do vậy một bản kiểm điểm được đánh giá là chuần mực và đầy đủ khi nó nêu bật được các nội dung chính sau

Nêu rõ các thông tin về giáo viên đó bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, đơn vị công tác, sinh hoạt

Về phần tự kiểm điểm cần có nhận xét rõ ràng về ưu điểm, khuyết điểm của bản thân trong quá trình công tác.

Các ưu điểm cần nhận xét trong mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên năm 2020  bao gồm:

 • Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống
 • Chức trách nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật.
 • Những hạn chế và cách khắc phục những hạn chế còn tồn đọng để trở thành Đảng viên gương mẫu trong thời gian tới.
 • Nội dung trình bày trong bản kiểm điểm cá nhân cần trung thực, khách quan.

Để có thể hoàn thành bản kiểm điểm giáo viên một cách nhanh nhất, mời quý đảng viên hãy cùng tham khảo một số mẫu sau:

Mẫu bản tự kiểm điểm giáo viên năm 2020 chuẩn nhất

 ĐẢNG ỦY XÃ ………………..                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
CHI BỘ TRƯỜNG………….                                                   ……….., ngày…tháng…năm…

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2020
(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

– Họ và tên: xxxxx

– Ngày tháng năm sinh:

– Ngày vào đảng: xxxxx                  Ngày chính thức: xxxxx

– Chức vụ Đảng:  Đảng viên

– Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên

– Đơn vị công tác: Trường xxxxx

– Sinh hoạt chi bộ: Phường xxxx, quận xxxx, Hà Nội

ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

 1. Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp;

– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng, sẵn sàng tinh thần học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác giảng dạy

 1. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên. Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”. Rèn luyện các đức tính Trung thực, thẳng thắn, thật thà dũng cảm

– Luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tuân thủ quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Luôn tuân thủ các chức trách thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao như soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp hồ sơ giáo án kịp thời đúng quy định.

– Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra. Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống;

-Thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

 1. Về tổ chức, kỷ luật:

– Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức. Chấp hành nghiêm chỉnh sống và làm việc theo hiên sphaps pháp luật nếu tấm gương snags của người đảng viên nhà giáo nhân dân

– Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

– Còn khá dè dặt trong việc đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình;

– Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo trong cách giải quyết các tình huống.

PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan

– Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành;

– Tập trung phối hợp với bộ phận chuyên môn, các ngành, các đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao;Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, hoàn thiện  con người trong cả đời sống lẫn vai trò trách nhiệm người thầy

TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG:

 • 1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức: Hoàn thành nhiệm vụ;
 • 2. Xếp loại chất lượng đảng viên: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                                                                             Người tự kiểm điểm

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2020

ĐẢNG BỘ …………

————————-

CHI BỘ: ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————–

                       ……………., ngày …. tháng… năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Họ và tên: …………………….. Ngày sinh: …………………….

Chức vụ Đảng: …………………..:

Đơn vị công tác: ………………………………

Chi bộ: …………………………..

 1. Về tư tưởng chính trị.

– Luôn kiên định và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 1. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Là một đảng viên tôi luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.

– Trong công tác và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định và Hương ước của địa phương nơi cư trú.

– Trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân luôn giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ một cách dứt khoát, công bằng và sòng phẳng, không vụ lợi cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

– Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

* Về công tác chuyên môn: + Được phân công …………………… 

* Về công tác đoàn thể:

+ ………… được tỉnh đoàn tặng bằng khen.

+ Chi đoàn …………….. được huyện đoàn tặng bằng khen.

+ Bản thân được huyện đoàn tặng bằng khen.

– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư chú theo quy định.

– Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao phó, thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học và thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao.

– Hoàn thành tốt mọi công việc mà sở giáo dục và trường đề ra.

 1. Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Tôi luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– Luôn thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; – Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức đảng.

– Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể.

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

 1. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương ………… và những vấn đề mới phát sinh.

– Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về 19 điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập và tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn.

– Xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ.

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

– Biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh và với nhân dân nơi sinh sống và cư trú.

– Đã giải quyết công việc có hiệu quả, khắc phục được tính nóng nảy khi giải quyết công việc.

 1. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân.

– Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.

– Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.

– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

 1. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới.

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc phải linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành.

– Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình hình hoạt động của Đoàn, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các công việc kịp thời.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

 1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên: ………………………

Hiện đang làm việc tại Bộ phận: ………………

Nhiệm vụ được giao là: …………………………..

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau: (Trình bày sự việc xảy ra)

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không? ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi): ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………., ngày……tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản tự kiểm điểm học sinh mới nhất năm 2020

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM HỌC SINH

Kính gửi ban giám hiệu trường:  …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:  ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm

Chữ ký học sinh                                                                     Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ )                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

Như vậy qua mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên giáo viên, cá nhân, học sinh 2020 trên đây, bạn đã có thể hoàn thành cho mình một bản tự kiểm điểm vô cùng chuẩn chỉnh rồi đúng không nào. Nếu vẫn còn thắc mắc, hãy để lại comment dưới bài viết nha, chúng tôi sẽ giải đáp một cách nhanh nhất có thể. Chúc các bạn may mắn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button