Wiki

Mẫu Quyết định khen thưởng mới được sử dụng nhiều nhất 2020

Khen thưởng là cách khích lệ kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích tốt. Vậy, mẫu Quyết định khen thưởng mới được sử dụng nhiều nhất 2020 là mẫu nào, cần những lưu ý gì. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây:

Tầm quan trọng của mẫu quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định khen thưởng được sử dụng để tặng thưởng cho nhân viên có thành tích cao. Vượt trội trong công việc. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần làm việc của các nhân viên khác được tốt hơn. Hiện nay, việc khen thưởng được các tổ chức, doanh nghiệp rất chú trọng. Nó sẽ làm gia tăng năng suất làm việc cũng như hiệu quả công việc.

Việc khen thưởng sẽ thực hiện theo một quy trình nhất định. Đi từ các đề xuất của bộ phận nhân sự lên đến quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân của giám đốc công ty.

Địa chỉ: In bằng khen cho nhân viên

Các loại Quyết định khen thưởng thường gặp hiện nay

Các mẫu khen thưởng mới được sử dụng nhiều nhất 2020 có nhiều loại. Cụ thể như sau:

– Khen thưởng các cá nhân ( dùng cho Quyết định liên quan đến nhiều cá nhân)

– Khen thưởng các nhân xuất sắc

– Khen thưởng tập thể

– Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước ( do có tính đặc thù)

– Khen thưởng Học sinh, sinh viên

Cấu tạo của mẫu quyết định khen thưởng mới nhất

Khi viết quyết định khen thưởng 2020. Các bạn cũng cần biết cấu tạo của biểu mẫu như thế nào?

Nội dung cơ bản

 • Mẫu số
 • Quyết số
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên biểu mẫu khen thưởng
 • Ngày tháng năm
 • Đơn vị chịu trách nhiệm nhận biểu mẫu
 • Chữ ký xác nhận

Nội dung chính

Bất kỳ mẫu khen thưởng mới được sử dụng nhiều nhất 2020 nào cũng cần nội dung sau:

 • Tên công ty
 • Căn cứ và mục đích
 • Quyết định khen thưởng theo 2 điều gồm: cá nhân/tập thể được khen thưởng và hiệu lực khen thưởng
 • Đơn vị chịu trách nhiệm lập biểu mẫu và thi hành quyết định

Cách trình bày biểu mẫu quyết định khen thưởng

Biểu mẫu khen thưởng thường được lập hàng tháng để khen thưởng các cá nhân, tập thể. Có thành tích xuất sắc đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cách trình bày như sau:

Phần mở đầu

+ Tên công ty: được trình bày ở góc trái trên đầu biểu mẫu, in hoa và in đậm kèm Số…./QĐ-…

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Ngày tháng năm

Tiêu đề biểu mẫu

“QUYẾT ĐỊNH V/v: Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm 2020

CÔNG TY ………………………….”

Phần nội dung

Căn cứ vào Bộ luật Lao động, Điều lệ hoạt động của công ty

Mục đích: Động viên khuyến khích CBNV toàn công ty

Xét đề nghị của trưởng phòng Hành chính nhân sự

Phần kết

Chữ ký của Giám đốc xin xét duyệt. Lưu ý là Ký và ghi rõ họ tên.

Nơi nhận: lưu hành chính nhân sự (HCNS) và theo điều 2.

Xem thêm: in chứng chỉ đẹp giá rẻ lấy ngay tại Hà Nội

Những lưu ý quan trọng khi trình bày

Khi các bạn trình bày quyết định khen thưởng 2020 cần chú ý những vấn đề sau:

– Font chữ

Biểu mẫu hành chính quyết định khen thưởng cần thống nhất một font chữ để không bị rối mắt. Hơn nữa, người lập biểu mẫu Biểu mẫu hành chính quyết định khen thưởng nên chọn phông chữ đứng, nghiêm túc, trang trọng, không có chân vì sẽ gây rối mắt và hoang mang.

– Số trang và mặt giấy

Biểu mẫu hành chính quyết định khen thưởng nên được trình bày dọc bởi vì không có thiết lập bảng biểu mà chỉ có thông tin đơn thuần. Sự chỉnh chu sẽ tạo sự logic trong cách đọc, trình bày phù hợp với mỹ quan, dễ đọc và tiện theo dõi. Biểu mẫu hành chính quyết định khen thưởng chỉ nên trình bày trong 1 trang, không trình bày ở mặt sau và trang tiếp theo để tạo thuận lợi cho người đọc không phải lật trang đối chiếu và mất sự chuyên nghiệp.

– In đậm và in nghiêng

Thông thường, các mục lục và phần quan trọng và các tiêu đề bắt buộc, ví dụ tiêu đề, quốc hiệu tiêu ngữ, tên công ty,… cần được in đậm và in hoa.

– Thông tin

Ghi cẩn thận về thông tin cá nhân được khen thưởng và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành để phân công công việc cho rõ ràng và cụ thể.

– Chữ ký

Có đầy đủ chữ ký dưới bảng, ký và ghi rõ đầy đủ họ và tên, có dấu xác nhận của Giám đốc

Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc mới nhất 2020

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm…….

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm …

CÔNG TY ……………………………………………………….

 • Căn cứ Bộ luật lao động;
 • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty……………….;
 • Để động viên khuyến khích cán bộ nhân viên toàn Công ty;
 • Xét đề nghị của Giám đốc Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng: Ông/bà …………………………. đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm ………

Mức khen thưởng: …………vnđ

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

–    Như điều 2 (thực hiện);

– Lưu: HCNS.

CÔNG TY

Mẫu quyết định khen thưởng tập thể, tổ chức mới nhất 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngàythángnăm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc …

CHỦ TỊCH…

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…;

Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …;

Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán;

QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1: Tặng bằng khen cho  tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm … (có danh sách kèm theo);

Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau: …

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:–    Như điều 2 (thực hiện);

– Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)

Mẫu quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên mới nhất 2020

TRƯỜNG ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Khen thưởng các học sinh/sinh viên

đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện – Năm học …………..

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……………………………

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ  vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết đinh số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng”;

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các học sinh/sinh viên đã đạt được trong năm học …..;

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng họp ngày ……………..

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV/CTSV và Trưởng các khoa:……………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học …………….. (trong đó: ………. SV đạt xuất sắc; …….. SV đạt loại giỏi; ……. SV đạt tiên tiến ), có danh sách kèm theo;

Kèm theo Giấy khen mỗi học sinh/sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV/CTSV, Đào tạo và các học sinh/sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

–    BGH (Báo cáo);

–    Như Điều 2 (thực hiện)

– Lưu: VP, CT HSSV.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và đóng dấu)

Trên đây toàn toàn bộ thông tin về Hướng dẫn cách lập mẫu quyết định khen thưởng mới được sử dụng nhiều nhất 2020. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp phòng ban hành chính nhân sự làm việc suôn sẻ hơn trong công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button