Wiki

Năm điều răn của Hội Thánh

Năm điều răn của Hội Thánh (hay gọi tắt là Năm điều răn Hội Thánh) là những điều luật mà Hội Thánh Công giáo để nhắc nhở những người Công giáo chu toàn bổn phận thờ phượng Thiên Chúa và cộng tác xây dựng Hội Thánh. Trước đây, Giáo hội Công giáo liệt kê sáu điều, nhưng quyển Toát yếu sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo hiện tại tổng hợp còn năm điều. Cùng với Mười điều răn, đây là những điều luật quan trọng của người Công giáo mà bắt buộc họ phải tuân giữ.

—==Nguyên văn==
×Thứ nhất: Tham dự Thánh lễ Chúa nhật cũng như các ngày lễ buộc, kiêng việc xác và những hoạt động có thể cản trở việc thánh hóa những ngày đó.

 • Thứ hai: Xưng tội một năm ít là một lần
 • Thứ ba: Rước lễ ít là một lần trong Mùa Phục Sinh
 • Thứ tư: Giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc
 • Thứ năm: Mỗi người theo khả năng, đóng góp cho các nhu cầu vật chất cho Hội Thá
           anh em nhớ học thuộc

Bản cũ


Hội Thánh có sáu điều răn:

 • Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
 • Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
 • Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.
 • Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh.
 • Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.
 • Thứ sáu: Kiêng thịt ngày Thứ Sáu cùng những ngày Hội Thánh dạy.

Xem thêm


 • Mười điều răn

Tham khảo


—end—

Back to top button