Wiki

Nguyễn Văn Duy

Nguyễn Văn Duy có thể là:

  • Nguyễn Duy, một danh tướng triều Nguyễn, là em của Nguyễn Tri Phương.
  • Phò mã Nguyễn Văn Duy, chồng của Quy Chính Công chúa Lệ Nhàn, con gái của vua Thiệu Trị nhà Nguyễn.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Nguyễn Văn Duy.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button