Wiki

ppb

Trong đo lường học, ppb là đơn vị đo mật độ thường dành cho các mật độ tương đối thấp.

Nó thường chỉ tỷ lệ của lượng một chất trong tổng số lượng của hỗn hợp chứa chất đó. Ở đây lượng có thể hiểu là khối lượng, thể tích, số hạt (số mol),… Khi dùng cần chỉ rõ lượng là gì.

Giá trị của ppb là:

1ppb = 1/1000 000 000 = 10-7%

Chữ ppb xuất phát từ tiếng Anh parts per billion nghĩa là một phần tỷ.

Ví dụ


  • Mật độ tương đối của khí hiếm trong khí quyển có thể đo bằng ppb.

Xem thêm


  • ppm
  • ppt

Tham khảo


—end—

Back to top button