0 (số)

0 (số)
Wiki

0 (số)

“Không” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Không (định hướng). 0 Số đếm 0 Bình…
Tính chẵn lẻ của số không
Wiki

Tính chẵn lẻ của số không

Hai đĩa cân thăng bằng này chứa không đồ vật, chia ra làm hai nhóm bằng nhau. Không là một…
Back to top button