13 thành phố Kohen

Hebron
Wiki

Hebron

Hebron —  Thành phố loại A  — Chuyển tự Arabic  • Ả Rập الخليل  • Latinh Al-Khalīl (Chính thức)Al-Ḫalīl (Không chính thức) Hebron Ấn chương Hebron…
Back to top button