1789 ở Châu Đại Dương

Cuộc nổi loạn trên tàu Bounty
Wiki

Cuộc nổi loạn trên tàu Bounty

Fletcher Christian và những kẻ nổi loạn thuyền trưởng Trung úy William Bligh và bỏ ông ta và 18 người…
Back to top button