A cappella

A cappella
Wiki

A cappella

A cappella hay hát chay là phong cách hát không cần có nhạc đệm. A cappella thường được áp dụng…
Back to top button