Aeolian landforms

Đụn cát
Wiki

Đụn cát

Erg Chebbi, Morocco Đụn cát Maspalomas ở Gran Canaria Vết trượt lở trên đỉnh của đụn cát Kelso, khu bảo…
Back to top button