Aerosol

Aerosol
Wiki

Aerosol

Sương mù và mây là các aerosol. Bởi vì các hạt bụi chủ yếu ở gần mặt đất, đám bụi…
Back to top button