Afrikaans

Afrikaans
Wiki

Afrikaans

Sử dụng tại Nam Phi Namibia Khu vực Nam Phi Tổng số người nói 6,44 triệu (ước tính, ngôn ngữ…
Back to top button