Album của Đỗ Bảo

Cánh cung
Wiki

Cánh cung

Cánh cung Album phòng thu của Đỗ Bảo Phát hành Cuối tháng 8 – đầu tháng 9 năm 2004 Thu âm 2003–2004…
Back to top button