Album của Pink Floyd

The Wall
Wiki

The Wall

Đối với ban nhạc Việt Nam, xem Bức Tường (ban nhạc). Đối với định nghĩa khác, xem Wall (định hướng).…
Back to top button