Album năm 1982

Thriller (album)
Wiki

Thriller (album)

Đối với các định nghĩa khác, xem Thriller. Thriller Quincy Jones tiếp tục hợp tác với Jackson trong Thriller Jackson…
Back to top button