Alcohol bậc một

Atropin
Wiki

Atropin

Atropin Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Atropen, others Đồng nghĩa Daturin AHFS/Drugs.com Chuyên khảo MedlinePlus a682487 Danh mục…
Ancol isoamyl
Wiki

Ancol isoamyl

Ancol isoamyl Tên khác 3-Methyl-1-butanolIsopentyl alcoholIsopentanolIsobutylcarbinol Nhận dạng Số CAS 123-51-3 PubChem 31260 Ngân hàng dược phẩm DB02296 KEGG C07328…
Back to top button