Aldohexoses

Rhamnoza
Wiki

Rhamnoza

Rhamnoza Danh pháp IUPAC (2R,3R,4R,5R,6S)-6-Methyloxane-2,3,4,5-tetrol Tên khác Isodulcitα-L-RhamnoseL-RhamnoseL-Mannomethyloseα-L-Rhaα-L-Rhamnosideα-L-Mannomethylose6-Deoxy-L-mannoseRhamnopyranoseRhamnopyranoside Nhận dạng Số CAS 10485-94-6 PubChem 19233 Ngân hàng dược phẩm DB01869…
Back to top button