Alkaloit

Nicotin
Wiki

Nicotin

Đối với các định nghĩa khác, xem Nicotin (định hướng). Nicotin Dữ liệu lâm sàng Dược đồ sử dụng Hút…
Back to top button