Âm nhạc thời kỳ đầu

Âm nhạc thời kỳ Trung cổ
Wiki

Âm nhạc thời kỳ Trung cổ

Nhạc phổ bản chanson “Belle, bonne, sage,” của Baude Cordier từ The Chantilly Manuscript, Musée Condé 564. Đây là một…
Back to top button