Ambulocetidae

Ambulocetus
Wiki

Ambulocetus

Ambulocetus Thời điểm hóa thạch: Tiền Eocen, 50–48 triệu năm trước đây TiềnЄ Є O S D C P T J…
Back to top button