Amish

Amish
Wiki

Amish

Người Amish Một gia đình Amish truyền thống ở Hạt Lancaster, Pennsylvania. Tổng số dân 281,675 (người gốc Amish) Khu…
Back to top button