Người tham gia lực lượng kháng chiến của Đại Việt chống quân Minh xâm lược (1406–1427)

Đặng Tất
Wiki

Đặng Tất

Đặng Tất (chữ Hán: 鄧悉 1357-1409) quê ở Hà Tĩnh, làm chức Châu phán Hóa Châu dưới triều nhà Hồ.…
Nguyễn Cảnh Chân
Wiki

Nguyễn Cảnh Chân

Nguyễn Cảnh Chân (chữ Hán: 阮景真; 1355 – 1409) ông là Thủy tổ dòng Họ Nguyễn Cảnh tại Nghệ An,…
Trùng Quang Đế
Wiki

Trùng Quang Đế

Trùng Quang Đế重光帝 Vua Việt Nam Hoàng đế Hậu Trần Trị vì 17 tháng 3, 1409 – 31 tháng 3,…
Hồ Hán Thương
Wiki

Hồ Hán Thương

Hồ Hán Thương胡漢蒼 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Ngu Tại vị 1401 – 1407 Tiền thời Hồ Hán Thương.…
Giản Định Đế
Wiki

Giản Định Đế

Giản Định Đế簡定帝 Vua Việt Nam Hoàng đế Hậu Trần Tại vị 1407 – 1409 Đăng quang 1407 Tiền nhiệm…
Hồ Nguyên Trừng
Wiki

Hồ Nguyên Trừng

Hồ Nguyên Trừng胡元澄 Hoàng tử Việt Nam (chi tiết…) Tả Tướng quốc Đại Ngu Tại vị 1400 – 1407 Thời…
Back to top button