Người thế kỷ 8 TCN

Isaiah
Wiki

Isaiah

Isaiah Bích họa từ trần nhà nguyện Sistine bởi Michelangelo Prophet Sinh Thế kỷ 8 TCNJudah (?) Mất Thế kỷ…
Back to top button