Sơ khai toán học

204 (số)
Wiki

204 (số)

204 Số đếm 204hai trăm lẻ bốn Số thứ tự thứ hai trăm lẻ bốn Bình phương 41616 (số) Lập…
20 (số)
Wiki

20 (số)

20 Số đếm 20hai mươi Số thứ tự thứ hai mươi Bình phương 400 (số) Lập phương 8000 (số) Tính…
224 (số)
Wiki

224 (số)

224 Số đếm 224hai trăm hai mươi bốn Số thứ tự thứ hai trăm hai mươi bốn Bình phương 50176…
118 (số)
Wiki

118 (số)

118 Số đếm 118một trăm mười tám Số thứ tự thứ một trăm mười tám Bình phương 13924 (số) Lập…
Phần trăm
Wiki

Phần trăm

Trong toán học, phần trăm là tỉ số thể hiện dưới dạng phân số có mẫu số là 100. Ký…
Hình học Riemann
Wiki

Hình học Riemann

Hình học Riemann là một nhánh của hình học vi phân nghiên cứu các đa tạp Riemann, đa tạp trơn…
Quỹ tích
Wiki

Quỹ tích

Quỹ tích là một tập hợp các điểm trong không gian, thỏa mãn một tính chất, thuộc tính nào đó.…
Tích Descartes
Wiki

Tích Descartes

Trong toán học, đặc biệt là trong lý thuyết tập hợp, tích Descartes (hay tích Đềcác) của hai tập hợp…
369 (số)
Wiki

369 (số)

369 Số đếm 369ba trăm sáu mươi chín Số thứ tự thứ ba trăm sáu mươi chín Bình phương 136161…
Độc lập tuyến tính
Wiki

Độc lập tuyến tính

Các vectơ độc lập tuyến tính trong R 3 . {displaystyle mathbb {R} ^{3}.} Các vectơ phụ thuộc tuyến tính…
Back to top button