Thảm họa hàng không

Không tặc
Wiki

Không tặc

Áp phích cảnh báo trong một sân bay Trung Phi, bằng Tiếng Pháp và Tiếng Anh. Tháng 6 năm 2012…
Back to top button