Thuốc thiết yếu của WHO

Chlorhexidin
Wiki

Chlorhexidin

Chlorhexidin Dữ liệu lâm sàng Phát âm klɔːˈhɛksɪdiːn Tên thương mại Betasept, ChloraPrep, Chlorostat, others Đồng nghĩa 1,6-bis(4-chloro-phenylbiguanido)hexane AHFS/Drugs.com Chuyên…
Linezolid
Wiki

Linezolid

Linezolid Dữ liệu lâm sàng Phát âm /lɪˈnɛzəlɪd, -ˈneɪz-/ Tên thương mại Zyvox, Zyvoxid, others AHFS/Drugs.com Chuyên khảo MedlinePlus a602004…
Carbamazepine
Wiki

Carbamazepine

Carbamazepine Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Tegretol AHFS/Drugs.com Chuyên khảo MedlinePlus a682237 Giấy phép US DailyMed: 8d409411-aa9f-4f3a-a52c-fbcb0c3ec053 Danh mục cho…
Amoxicillin/acid clavulanic
Wiki

Amoxicillin/acid clavulanic

Amoxicillin/acid clavulanic Kết hợp của Amoxicillin kháng sinh penicillin Clavulanic acid chất ức chế eeta-lactamase Dữ liệu lâm sàng Tên…
Irinotecan
Wiki

Irinotecan

Irinotecan Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Camptosar, Campto, Onivyde, tên khác AHFS/Drugs.com Chuyên khảo MedlinePlus a608043 Danh mục…
Neostigmine
Wiki

Neostigmine

Neostigmine Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Prostigmin, Vagostigmin, tên khác AHFS/Drugs.com Chuyên khảo Dược đồ sử dụng IM,…
Levofloxacin
Wiki

Levofloxacin

Levofloxacin Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Levaquin, Tavanic, Iquix, others AHFS/Drugs.com Chuyên khảo MedlinePlus a697040 Giấy phép EU EMA: by…
Furosemide
Wiki

Furosemide

Furosemide Dữ liệu lâm sàng Phát âm /fjʊˈroʊsəˌmaɪd/ AHFS/Drugs.com Chuyên khảo Giấy phép US DailyMed: 3940 Danh mục cho thai kỳ AU:…
Mebendazole
Wiki

Mebendazole

Mebendazole Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Vermox AHFS/Drugs.com Chuyên khảo MedlinePlus a682315 Danh mục cho thai kỳ AU:…
Atropin
Wiki

Atropin

Atropin Dữ liệu lâm sàng Tên thương mại Atropen, others Đồng nghĩa Daturin AHFS/Drugs.com Chuyên khảo MedlinePlus a682487 Danh mục…
Back to top button