Vua nhà Lê trung hưng

Lê Huyền Tông
Wiki

Lê Huyền Tông

Lê Huyền Tông黎玄宗 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1662 – 1671 Nhiếp chính Trịnh Tạc (1662-1671)…
Lê Gia Tông
Wiki

Lê Gia Tông

Lê Gia Tông黎嘉宗 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1671 – 1675 Nhiếp chính Trịnh Tạc (1671-1675)…
Lê Hiển Tông
Wiki

Lê Hiển Tông

Lê Hiển Tông黎顯宗 Vua Việt Nam (chi tiết…) Hoàng đế Đại Việt Trị vì tháng 5 năm 1740 – 17…
Lê Dụ Tông
Wiki

Lê Dụ Tông

Lê Dụ Tông黎裕宗 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1705 – 1729 Nhiếp chính Trịnh Căn (1705-1709)Trịnh…
Lê Hy Tông
Wiki

Lê Hy Tông

Lê Hy Tông黎熙宗 Vua Việt Nam (chi tiết…) Hoàng đế Đại Việt Tại vị 1675 – 1705 Nhiếp chinh Trịnh…
Lê Kính Tông
Wiki

Lê Kính Tông

Lê Kính Tông黎敬宗 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1599 – 1619 Nhiếp chính Trịnh Tùng (1599-1619)…
Lê Chân Tông
Wiki

Lê Chân Tông

Lê Chân Tông黎真宗 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1643 – 1649 Nhiếp chính Trịnh Tráng (1643-1649)…
Lê Thần Tông
Wiki

Lê Thần Tông

Lê Thần Tông黎神宗 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt (lần 1) Trị vì 1619 – 1643 Tiền Vĩnh Thọ…
Lê Chiêu Thống
Wiki

Lê Chiêu Thống

Lê Mẫn Đế黎愍帝 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1786 – 1789 ), khi lên ngôi lại…
Back to top button