Xích

Xích
Wiki

Xích

Một sợi dây xích kim loại Xích xe Sợi xích là một loạt những phần tử được nối liên kết…
Back to top button