Wiki

Tập tin:Ảnh dương vật.jpg

Miêu tả


Giấy phép


Tôi, người giữ bản quyền tác phẩm này, từ đây phát hành nó theo giấy phép sau:

Tập tin:Ảnh dương vật.jpg Tập tin:Ảnh dương vật.jpg

Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế.
Bạn được tự do:

  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:

  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
  • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích với tác phẩm gốc.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
CC BY-SA 4.0
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
truetrue

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

tả

sáng tác

Giá trị nào đó không có khoản mục Wikidata

chuỗi tên tác giả: TamTam

URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/user:Tamtam1091

tên người dùng Wikimedia: Tamtam1091

tình trạng bản quyền

có bản quyền

giấy phép

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Tiếng Anh

ngày thành lập / tạo ra

20 8 2014

source of file Tiếng Anh

original creation by uploader Tiếng Anh

—end—

Back to top button