Wiki

Tập tin:Logo of University of Architecture Ho Chi Minh City.png

Miêu tả


Giấy phépTập tin:Logo of University of Architecture Ho Chi Minh City.png
Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế.
Bạn được tự do:

  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:

  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
CC BY 4.0
Creative Commons Attribution 4.0
truetrue

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

tả

tình trạng bản quyền

có bản quyền

giấy phép

Creative Commons Attribution 4.0 International Tiếng Anh

ngày thành lập / tạo ra

10 3 2016

—end—

Back to top button