Wiki

Thạch Thao

Thạch Thao (chữ Hán: 石韬) có thể là một trong những nhân vật sau:

  • Thạch Thao (chữ Hán: 石韬, ? – ?) tự Quảng Nguyên, người quận Dĩnh Xuyên , quan viên, danh sĩ nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong những năm Sơ Bình (190 – 193) thời quyền thần Đổng Trác, Thao cùng Từ Thứ đến Kinh Châu, đi lại với danh sĩ Kinh Châu là bọn Gia Cát Lượng, Bàng Thống rất thân thiết. Về sau Thao phục vụ quân phiệt Tào Tháo, rồi đến nhà Tào Ngụy, trải qua các chức vụ Điển nông hiệu úy, quận thú. Khi Gia Cát Lượng đánh Ngụy, nghe tin Từ Thứ làm Ngự sử trung thừa, Thao làm quận thú, thì cảm khái rằng: “Ngụy lắm nhân tài thế ư, sao hai người ấy không được trọng dụng?” Tham khảo tại Bùi Tùng Chi chú giải Trần Thọ – Tam quốc chí quyển 35, Thục thư 5 – Gia Cát Lượng truyện dẫn Ngư Hoạn – Ngụy lược.
  • Thạch Thao, hoàng tử nhà Hậu Triệu thời Thập Lục Quốc trong lịch sử Trung Quốc

Chú thích


Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Thạch Thao.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button