Wiki

Thảo luận Thành viên:Alphama

Công cụ


  • Alphama Converter 1.2.1 (translate terms between languages by Wikidata). Download here: Detail.
  • Convert bare links (ref tag) Alphama RefLinks 2.1. Download: Detail.
  • Get list Wiki User 1.9. Download WikiUser.
  • AlphamaEditor is a tool with all above functions, used for AlphamaBot (thảo luận · đóng góp).
  • Xây dựng 1 số module bằng Python.
  • Cấm dãy IPv6
  • meta:Special:GlobalRenameQueue/open
  • Thành viên:AlphamaBot/Code sửa lỗi chung

Báo lỗi Bot

Danh sách bài cần chạy bot

Kho lưu trữ

Gửi email

Mô đun:Portal


Nhờ bạn đổi giúp Chủ đề -> Cổng thông tin trên mô đun này. – Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 04:40, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Có cần đổi tên luôn không bạn. Tôi đã hạ mức khóa để các bạn khác có thể sửa.  A l p h a m a  Talk 04:44, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Vẫn còn nhiều bản mẫu và mô đun có Chủ đề mà chưa đổi thành Cổng thông tin tại [1], trong đó có một số bản mẫu và mô đun bị khóa cứng. Nếu được thì bạn có thể sửa giúp được không? – Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 05:24, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Tôi sẽ sửa bằng bot.  A l p h a m a  Talk 05:27, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)

—end—

Back to top button