Wiki

Thể loại:Chuyên ngành y khoa

Bài viết chính của thể loại này là Khoa và chuyên khoa (y học).

Danh mục này bao gồm các khoa và chuyên khoa nằm trong ngành y tế, chuyên ngành Y – Dược. Các khoa và chuyên khoa ngoại được xếp riêng trong danh mục Thể loại:Chuyên khoa ngoại. Các bài viết về chuyên ngành không liên quan đến y học, không có liên quan đến khoa hay chuyên khoa của người bác sĩ không được liệt kê ở đây

—end—

Back to top button