Wiki

Thiên Nam dư hạ tập

Thiên Nam dư hạ tập
Thông tin sách
Tác giả Thân Nhân Trung
Đỗ Nhuận
Quốc gia Đại Việt (Lê sơ)
Ngôn ngữ Tiếng Việt

Thiên Nam dư hạ tập là một bộ sách về pháp luật thời Lê sơ, do Đỗ Nhuận và Thân Nhân Trung biên soạn vào thời vua Lê Thánh Tông. Thiên Nam dư hạ tập có 100 quyển, chủ yếu chép về luật lệ, chế độ, điển lễ, cáo sắc, văn thư từ đầu thời Lê Thái Tổ đến năm Hồng Đức, được cho là phỏng theo Hội điển của nhà Đường và nhà Tống. Theo một số nguồn, Thiên Nam dư hạ tập có chép lại các trước tác của Hội Tao Đàn. Bộ sách được đánh giá là một bộ bách khoa thư dưới thời Lê Thánh Tông.

Năm Hồng Đức thứ 14 (1483), văn thần Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận được Lê Thánh Tông sai soạn Thiên Nam dư hạ tập. Thiên Nam dư hạ tập còn được tham gia biên soạn bởi Đào Cử, Đàm Văn Lễ và Quách Đình Bảo. Theo Lịch triều hiến chương loại chí, sau đời Lê trung hưng thì “cả bộ tản mát, mười phần còn một hai phần”. Đến năm 1768, Trịnh Sâm tìm được hơn 20 quyển nhưng khi chiến tranh cũng cháy hết. Theo một số nguồn, ngày nay Thiên Nam dư hạ tập chỉ còn bốn năm quyển.

Trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú có viết một mục về Thiên Nam dư hạ tập tại “Văn tịch chí” và xếp Thiên Nam dư hạ tập vào loại “hiến chương”. Bộ sách được Phan Huy Chú cho là “sách điển chương của một thời đại làm khuôn phép đời đời”. Thiên Nam dư hạ tập được một bài báo của tờ Nhân Dân đánh giá là “dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc với những giá trị văn hóa vô cùng lớn”. Tờ Kinh tế nông thôn cho rằng Thiên Nam dư hạ tập là một trong nhiều “giá trị văn hóa xã hội” dưới thời vua Lê Thánh Tông, cùng với các tác phẩm Hồng Đức thiên hạ bản đồ, Hồng Đức quốc âm thi tập, Hồng Đức hình luậtThiên Nam dư hạ tập còn được đánh giá là một “công trình mang dấu ấn vương triều”.

Tham khảo


Chú thích

Thư mục

Đọc thêm


  • Đỗ Đức Hiếu (2004). Từ điển văn học: Bộ mới (bằng tiếng Việt). Nhà xuất bản Thế giới. tr. 649, 1654, 1671.
  • Lại Nguyên Ân; Bùi Văn Trọng Cường (1995). Từ điển văn học Việt Nam, tập 1 (bằng tiếng Việt). Nhà xuất bản Giáo dục. tr. 186, 422–423.
  • Nguyễn Danh Phiệt; Đặng Kim Ngọc; Viện Sử học (Việt Nam); Nguyễn Duy Hinh (2007). Lịch sử Việt Nam, tập 3 (bằng tiếng Việt). Nhà xuất bản Khoa học xã hội. tr. 261, 363, 604.
  • Nguyễn Ngọc Nhuận; Lê Tuấn Anh; Trần Thị Kim Anh; Viện nghiên cứu Hán Nôm (Việt Nam) (2006). Một số văn bản điển chế và pháp luật Việt Nam, tập 1 (bằng tiếng Việt). Nhà xuất bản Khoa học xã hội. tr. 254, 257, 262.
  • Ủy ban nhân dân Hà Nội (Việt Nam) (2006). Bách khoa thư Hà Nội, tập 1 (bằng tiếng Việt). Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, Viện nghiên cứu và phổ biến kiến thức bách khoa. tr. 65, 76, 78.
  • Viện Sử học (Việt Nam) (2010). Nghiên cứu lịch sử, số 414 (bằng tiếng Việt). Viện Sử học. tr. 35, 44.

—end—

Back to top button