Wiki

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm có thể là:

  • Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: thể loại thi cử dùng nhiều lựa chọn để người tham gia thi chọn kết quả đúng trong hàng loạt lựa chọn.
  • Trắc nghiệm khách quan

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Trắc nghiệm.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button