Wiki

Trận Hàm Tử

Trận Hàm Tử là tên gọi một số trận đánh trong lịch sử giữ nước của người Việt chống phương Bắc:

  • Trận Hàm Tử thời Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt (1285): quân Đại Việt do Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật, Chiêu Thành vương (không rõ tên), Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản và tướng Nguyễn Khoái chỉ huy đánh tan cánh quân Mông Cổ do nguyên soái Toa Đô chỉ huy.
  • Trận Hàm Tử thời chiến tranh Đại Ngu–Minh (1406-1407): quân Việt (Đại Ngu) do tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng chỉ huy phản công quân Minh do hai tướng Trương Phụ, Mộc Thạnh chỉ huy. Quân Minh thắng lớn.
  • Trận Hàm Tử thời chiến tranh Minh–Việt (1407-1414): thủy quân Minh do tướng Trương Phụ chỉ huy đánh bại quân Việt do Đồng bình chương sự Đặng Dung chỉ huy, chấm dứt đợt tiến quân ra bắc của Nhà Hậu Trần năm 1409.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Trận Hàm Tử.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button