Wiki

Trần Việt Hùng

Trần Việt Hùng (sinh 23 tháng 11 năm 1946) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn đại biểu Hải Phòng.

Tham khảo


—end—

Back to top button