Wiki

Túc Tông

Túc Tông (chữ Hán: 肅宗) là miếu hiệu của một số vị vua Việt Nam, Trung Quốc và Triều Tiên.

Việt Nam


 • Lê Túc Tông
 • Nguyễn Túc Tông (truy tôn)

Trung Quốc


 • Đông Hán Túc Tông
 • Đông Tấn Túc Tông (có sách chép là Túc Tổ)
 • Ngũ Hồ thập lục quốc Tây Yên Túc Tông
 • Bắc triều Bắc Ngụy Túc Tông
 • Bắc triều Bắc Tề Túc Tông
 • Đường Túc Tông
 • Kim Túc Tông (truy tôn)

Triều Tiên


 • Cao Ly Túc Tông
 • Triều Tiên Túc Tông

Xem thêm


 • Túc Tổ
 • Hiếu Tông
 • Huệ Tông
 • Chiêu Tông
 • Tương Tông
 • Thế Tông
 • Hiến Tông

Đây là trang định hướng liệt kê các bài hay chủ đề về những người có cùng tên gọi. Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn cần quay lại bài đó để sửa lại liên kết đến đúng trang cần thiết.

—end—

Back to top button