Wiki

Yến (đo lường)


Đơn vị đo
khối lượng
Việt Nam xưa


Thập phân/thập lục phân
Tấn
Tạ
Yến
Cân
Nén
Lạng
Tiền
Phân
Ly
Hào
Ti
Hốt
Vi

Kim hoàn

Lượng
Chỉ

Xem thêm

Hệ đo lường cổ Việt Nam

Đối với các định nghĩa khác, xem Yến.

Trong khoa đo lường, yến là đơn vị đo khối lượng thuộc hệ đo lường cổ Việt Nam, hiện nay tương đương với 10 kilôgam, được sử dụng trong giao dịch đời thường ở Việt Nam.

Một yến cũng bằng 10 cân, 1/10 tạ và bằng 1/100 tấn.

Theo , trước kia, giá trị của yến trong hệ đo lường cổ của Việt Nam là 6,045 kg.

Xem thêm


  • Đơn vị đo khối lượng
  • Hệ đo lường cổ Việt Nam
  • Tấn
  • Tạ
  • Cân

Tham khảo


—end—

Back to top button