Cơ học lượng tử thống kê

Thống kê Bose–Einstein
Wiki

Thống kê Bose–Einstein

Thống kê Bose–Einstein là lý thuyết thống kê miêu tả hệ lượng tử trong đó không giới hạn số các…
Back to top button