Vua nhà Hậu Lê

Lê Huyền Tông
Wiki

Lê Huyền Tông

Lê Huyền Tông黎玄宗 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1662 – 1671 Nhiếp chính Trịnh Tạc (1662-1671)…
Lê Gia Tông
Wiki

Lê Gia Tông

Lê Gia Tông黎嘉宗 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1671 – 1675 Nhiếp chính Trịnh Tạc (1671-1675)…
Lê Hiển Tông
Wiki

Lê Hiển Tông

Lê Hiển Tông黎顯宗 Vua Việt Nam (chi tiết…) Hoàng đế Đại Việt Trị vì tháng 5 năm 1740 – 17…
Lê Dụ Tông
Wiki

Lê Dụ Tông

Lê Dụ Tông黎裕宗 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1705 – 1729 Nhiếp chính Trịnh Căn (1705-1709)Trịnh…
Lê Hy Tông
Wiki

Lê Hy Tông

Lê Hy Tông黎熙宗 Vua Việt Nam (chi tiết…) Hoàng đế Đại Việt Tại vị 1675 – 1705 Nhiếp chinh Trịnh…
Lê Kính Tông
Wiki

Lê Kính Tông

Lê Kính Tông黎敬宗 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1599 – 1619 Nhiếp chính Trịnh Tùng (1599-1619)…
Lê Chân Tông
Wiki

Lê Chân Tông

Lê Chân Tông黎真宗 Vua Việt Nam Hoàng đế Đại Việt Trị vì 1643 – 1649 Nhiếp chính Trịnh Tráng (1643-1649)…
Lê Nhân Tông
Wiki

Lê Nhân Tông

Lê Nhân Tông黎仁宗 Vua Việt Nam Đồng tiền Diên Ninh thời Lê Nhân Tông. Hoàng đế Đại Việt Trị vì…
Lê Túc Tông
Wiki

Lê Túc Tông

Lê Túc Tông黎肅宗 Vua Việt Nam (chi tiết…) Hoàng đế Đại Việt Trị vì 17 tháng 7 năm 1504 –…
Lê Uy Mục
Wiki

Lê Uy Mục

Lê Tuấn còn là tên của một đại thần triều Nguyễn. Lê Uy Mục Đế黎威穆帝 Vua Việt Nam (chi tiết…)…
Back to top button